Algemene voorwaarden 
Larry’s Kitchen 21-12-2021

 

Artikel 1. Algemeen 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") worden de onderstaande termen als volgt gedefinieerd:

- Verkoper: Larry’s Kitchen.

- Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst met de

verkoper (Larry’s Kitchen) en/of een overeenkomst aangaat met verkoper (Larry’s Kitchen).

- Overeenkomst: een overeenkomst tussen koper en verkoper (Larry’s Kitchen) op basis waarvan verkoper (Larry’s Kitchen) levert

- Producten: de goederen, diensten en/of adviezen van verkoper (Larry’s Kitchen,

in de breedste zin van het woord.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen verkoper (Larry’s Kitchen),

offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van verkoper (Larry’s Kitchen en koper. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de overeenkomst boven deze algemene Voorwaarden. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en op te vragen via info@larryskitchen.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper, hoe ook genaamd, wordt door verkoper (Larry’s Kitchen) uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door verkoper (Larry’s Kitchen) erkend. 

1.5 In geval van nietigheid, opzegging of anderszins niet-toepasselijkheid van (een deel van) één of meerdere bepaling(en) van de voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dergelijke gevallen zullen eventuele handelingen in overeenstemming zijn met de nietige, vernietigde of niet-toepasselijke bepaling.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Verkoper (Larry’s Kitchen) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.7 verkoper (Larry’s Kitchen) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

Artikel 2. Levering en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal verkoper (Larry’s Kitchen) bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Bestellingen die geplaatst worden z.s.m. verwerkt. De verwerking gebeurt op binnenkomst van de bestellingen. Verkoper (Larry’s Kitchen) is zaterdag en zondag gesloten, op deze dagen worden er geen bestellingen verwerkt. 

2.3 Aan de leveringsplicht van verkoper (Larry’s Kitchen) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper (Larry’s Kitchen) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de internetsite en sociale media genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

2.5 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en opgaven door of namens verkoper (Larry’s Kitchen) gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2.6 Een overeenkomst komt pas tot stand indien een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst tot stand komt, dan wel wanneer verkoper (Larry’s Kitchen) per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging aan koper stuurt, welke orderbevestiging in dat geval als een juiste en volledige weergave van de tussen verkoper (Larry’s Kitchen) en koper gesloten overeenkomst.

2.7 Indien geen schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen en geen orderbevestiging is verzonden, zijn partijen toch aan de overeenkomst gebonden indien verkoper (Larry’s Kitchen) met de uitvoering van de overeenkomst begint. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de bestelling van de koper en als de juiste weergave van de overeenkomst tussen de Verkoper (Larry’s Kitchen) en de koper.

2.8 Verkoper (Larry’s Kitchen) is gerechtigd voor dergelijke deelleveringen deel leveringen te doen en afzonderlijk te factureren.

2.9 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft koper geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper (Larry’s Kitchen).

Artikel 3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier van ingrediënten van de producten tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 9% en 21% btw. Een zakelijke prijs opgaaf is altijd excl. btw.

3.4 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren en kostprijselementen, zoals: in- en uitvoerrechten, vracht en verzekering, loskosten, heffingen en belastingen, grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. De verkoper (Larry’s Kitchen) is gerechtigd om aan te passen.

3.5 De overeengekomen prijzen indien de prijs van de kostprijsfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de overeenkomst is gebaseerd. De koper verbindt zich ertoe een prijsverhoging van 10% te aanvaarden. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Koper zal de gefactureerde bedragen betalen zonder aftrek, korting of verrekening en is niet gerechtigd enige betalingsverplichting jegens verkoper (Larry’s Kitchen) op te schorten. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Koper terstond in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper (Larry’s Kitchen) op koper, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is koper vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente (Boek 6, artikel 119a BW) verschuldigd. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 20% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van € 250,- onverminderd het recht van verkoper (Larry’s Kitchen) om vergoeding van de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage. Klachten over een factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper (Larry’s Kitchen) te worden ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en komen de rechten van de koper te vervallen. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Verkoper (Larry’s Kitchen) is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van koper te verlangen, dan wel enige vorm van zekerheid, waaronder maar niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan Koper verplicht is mee te werken.

 

Artikel 4. Zichttermijn/ herroepingsrecht


4.1 Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper (Larry’s Kitchen) bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper (Larry’s Kitchen) retourneren, conform de door de verkoper (Larry’s Kitchen) verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper (Larry’s Kitchen). Het kenbaar maken dient de koper te doen middels e-mail. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de koper na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de verkoper (Larry’s Kitchen) heeft teruggezondenis de koop een feit. 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de verkoper (Larry’s Kitchen) bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 

Retourzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt verkoper (Larry’s Kitchen) er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. 

Bovenstaande Artikel 4. geldt niet voor zakelijke kopers zoals wederverkopers en industriële kopers

 

artikel 5. Kosten in geval van herroeping

5.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper (Larry’s Kitchen) dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door verkoper (Larry’s Kitchen) of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 6.  Uitsluiting herroepingsrecht 

6.1 Verkoper (Larry’s Kitchen) kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper (Larry’s Kitchen) dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

Alle in de webwinkel aangeboden soorten voedingsmiddelen. De producten kennen een – na opening – beperkte houdbaarheidstermijn. 

6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

- Artikelen die in de aanbieding of uitverkoop zijn. 

- Artikelen die speciaal op wensen van de koper/zakelijk koper zijn aangekocht en besteld bij verkoper (Larry’s Kitchen). 

Artikel 7.  Klachten en kwaliteit

7.1 Klachten over de hoeveelheid afgeleverde producten en klachten over gebreken of beschadigingen dienen direct na levering te worden gemeld en door koper op het aan verkoper (Larry’s Kitchen) te overhandigen ontvangstbewijs, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk en onder vermelding van redenen. Klachten over de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het reclamerecht en worden de klachten niet meer in behandeling genomen. Klachten geven de koper niet het recht betaling op te schorten.

7.2 Het reclamerecht vervalt indien koper de producten in de ruimste zin van het woord heeft aangepast, bijvoorbeeld wanneer deze zijn bewerkt of gemengd.

7.3 Indien de klacht gegrond is, zal Verkoper (Larry’s Kitchen) naar zijn keuze eerst een creditnota sturen of een vervangend (soortgelijk) product leveren, pas nadat de oorspronkelijke geleverde producten zijn geretourneerd. Verkoper (larry’s Kitchen) is niet gehouden tot (verdere) schadevergoeding. Verkoper (Larry’s Kitchen) is niet verantwoordelijk voor de schade die gekomen is na gebruik van het product, waarna daarna de klacht pas is ingediend. 

7.4 Rechtsvorderingen dienen op straffe van verval binnen 2 (twee) maanden na tijdige indiening van een klacht door koper bij de rechter aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 8. Gegevensbeheer 

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij verkoper (Larry’s Kitchen), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van verkoper (Larry’s Kitchen). Verkoper (Larry’s Kitchen) houdt zich aan de wet wersoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

8.2 Verkoper (Larry’s Kitchen) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. 

8.3 Verkoper (Larry’s Kitchen) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

9.1 Verkoper (Larry’s Kitchen) staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door verkoper (Larry’s Kitchen), fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper (Larry’s Kitchen) jegens verkoper (Larry’s Kitchen) kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

9.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan verkoper (Larry’s Kitchen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@larryskitchen.nl. 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Verkoper (Larry’s Kitchen) schriftelijk te worden gemeld. 

Retourzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

9.4 Indien klachten van de koper door verkoper (Larry’s Kitchen) gegrond worden bevonden, zal verkoper (Larry’s Kitchen) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verkoper (Larry’s Kitchen) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van verkoper (Larry’s Kitchen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper (Larry’s Kitchen) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van verkoper (Larry’s Kitchen) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

Artikel 10. Overeenkomst 

10.1 Een overeenkomst tussen verkoper (Larry’s Kitchen) en een koper komt tot stand nadat een bestelling door verkoper (Larry’s Kitchen) op haalbaarheid is beoordeeld. 

10.2 Verkoper (Larry’s kitchen) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties 

11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en sociale media van verkoper (Larry’s Kitchen) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 verkoper (Larry’s Kitchen) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Indien verkoper (Larry’s Kitchen) door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen jegens koper na te komen, wordt de termijn waarbinnen verkoper (Larry’s Kitchen) aan zijn verplichtingen moet voldoen verlengd met de duur van de overmachts situatie. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ​​elke omstandigheid buiten de wil van verkoper (Larry’s Kitchen) (elke vreemde oorzaak), zoals maar niet beperkt tot buitengewone weersomstandigheden, ziekte van personen in dienst van verkoper (Larry’s Kitchen), stakingen, overheidsmaatregelen, oorlogen, uitval van machines en/of storingen, vertragingen door inkoopfactoren of het niet kunnen afnemen van bijvoorbeeld grondstoffen, halffabrikaten, materieel, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van leveranciers,  storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel,  in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht, zowel in het geval van deze situaties doen zich voor in het bedrijf van verkoper (larry’s Kitchen) en bij zijn leveranciers.

12.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 1 (een) maand heeft geduurd, of zeker is dat deze langer dan 1 (een) maand zal duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst voor het nog niet nagekomen gedeelte te ontbinden door de Verkoper.

12.3 Verkoper (Larry’s Kitchen) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper (Larry’s Kitchen) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

12.4 Indien verkoper (Larry’s Kitchen) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

12.5 In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

13.1 Verkoper (Larry’s Kitchen) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

13.2 Verkoper (Larry’s Kitchen) is niet aansprakelijk voor door koper of derden geleden schade, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper (Larry’s Kitchen).

13.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van verkoper (Larry’s Kitchen) beperkt tot de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.4 Verkoper (Larry’s Kitchen) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winstderving of omzetderving.

13.5 Koper vrijwaart verkoper (Larry’s Kitchen) voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en vergoedt verkoper (Larry’s Kitchen) alle schade die verkoper (Larry’s Kitchen) als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Eigendom van alle door verkoper (Larry’s Kitchen) aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij verkoper (Larry’s Kitchen) zolang de koper de vorderingen van verkoper (Larry’s Kitchen) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van verkoper (Larry’s Kitchen) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

14.2 De door verkoper (Larry’s Kitchen) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

14.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Zolang de eigendom van de producten niet op koper is overgegaan, mag koper de producten niet verkopen, verpanden, derden daarop enig ander recht verlenen, behoudens binnen zijn normale bedrijfsuitoefening.

14.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper (Larry’s Kitchen) of een door verkoper (Larry’s Kitchen) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin verkoper (Larry’s Kitchen) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

14.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht verkoper (Larry’s Kitchen) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan verkoper (Larry’s Kitchen). Koper is verplicht de producten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van verkoper (Larry’s Kitchen) op te slaan.

14.7 Indien koper met betaling in verzuim is en verkoper (Larry’s kitchen) daarbij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terugvordert, komen de kosten daarvan voor rekening van Koper.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password