Privacy Policy

LARRY’S KITCHEN & JOUW PRIVACY

Larry’s Kitchen, gevestigd aan Maria Margaretalaan 58, Abbenes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Larry’s Kitchen Maria Margaretalaan 58 2157NP, Abbenes +31640446276

Larry’s Kitchen vindt jouw privacy zeer belangrijk, daarom stellen we jouw gegevens nimmer ter beschikking aan derden en behandelen we jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Larry’s Kitchen. Larry’s Kitchen is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@larryskitchen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Larry’s Kitchen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Larry’s Kitchen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 - verzenden van onze nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Larry’s Kitchen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Larry’s Kitchen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Larry’s Kitchen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: tot het moment dat je jezelf afmeldt via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Larry’s Kitchen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Larry’s Kitchen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@larryskitchen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Larry’s Kitchen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Larry’s Kitchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@larryskitchen.nl.

​Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password